प्रसाशनिक ब्यबस्थापन, पन्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धीको (VERS-MIS) तालिममा नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा अधिकृत