नगरपालिकाको युवा तथा लक्षित वर्ग सिप बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ महिने आधारभूत कम्प्युटर, हाउस वाइरिंग, Driving र महिला Driving तालिम समापन !