नगर प्रमुख श्री देबिलाल गौतम ज्यू नगर कार्यालयमा.......