हाल मुसिकोट नगरपालिकाको नयाँ संरचना बमोजिमको नक्सा.....