नगरपालिको श्रोत बाट नियुक्ति गर्न बिज्ञापन गरिएका प्रावि, निमाबि र माबि तहरुमा जम्मा आबेदकहरुको नामावली

सम्पूर्ण तहको

आर्थिक बर्ष :