FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 07/09/2018 - 19:55
Documents:
PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकूत नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको बजार आनुगमन एेन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४,.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको सहकारी एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानीय कृषि ब्यबसाय प्रबर्द्धन एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिको टोल बिकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.PDF, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाका अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि बनेको ऐन, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि बनेको ऐन २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५.pdf, PDF icon शिक्षक सरुवा सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon पधाधिकारिहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf, PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon बिद्यालय बहिरका अध्यापन तथा तालिम प्रशिक्षण कार्य संचालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५.PDF, PDF icon नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf, PDF icon प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा नीतिगत व्यवस्थापन सम्बन्धि आन्तरीक मार्गदर्शन, २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon असिना पीडित किसानहरुलाई शत प्रतिशत अनुदानमा गंहुको बिउं बितरण कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon करारखेति प्रस्तावनामा आधरित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका श्रम सहकारी गठन परिचालन र व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्याविधि २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका श्रम सहकारीको विनिम २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको पशु सेवा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको मेलमिलाप सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र बितरण कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका नगर प्रहरी नियमावली, २०७५.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिका मोटरसाइकल प्राप्ति र प्रयोग सम्बन्धि मापदण्ड, २०७५.pdf

Pages