एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 07/09/2018 - 19:55
Documents:
PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकूत नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको बजार आनुगमन एेन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४,.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको सहकारी एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानीय कृषि ब्यबसाय प्रबर्द्धन एन २०७४.pdf, PDF icon मुसिकोट नगरपालिको टोल बिकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf