FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.ब. २०७५/०७६ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरसार सहकारी स्किम कायर्क्रम र सहकारी सिंचाई कार्यक्रम अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा जिल्ला कृषि सहकारी संस्था द्वरा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !

आ.ब. २०७५/०७६ को कृषि ज्ञान केन्द्र रुकुम पश्चिमको  बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरसार सहकारी स्किम कायर्क्रम र सहकारी सिंचाई कार्यक्रम अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा जिल्ला कृषि सहकारी संस्था द्वारा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !

Pages