२०७५/०७६

दरभाउपत्र/बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

दरभाउपत्र/बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल बैंक द्वारा पाउने १,२,३,४,५,६,७ र ८ वडाका लाभग्रहिको बिबरण

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता एभरेष्ट बैंक द्वारा पाउने ९, १० र ११ वडाका लाभग्रहिको बिबरण

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता एभरेष्ट बैंक द्वारा पाउने ९, १० र ११ वडाका लाभग्रहिको बिबरण

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता कृषि बिकास बैंक द्वारा पाउने १२, १३ र १४ वडाका लाभग्रहिको बिबरण

वितरण

मुसिकोट नगरपालिकाको आ.ब.२०७५/०७६ मा सशर्त अनुदान तर्फको अनुदानमा कार्यक्रम संचालन गर्न सामुदायिक बिद्यालयहरुले निवेदन पेश गर्नुहुन !

निवेदन पेश गर्नुहुन, सम्पूर्ण सामुदायिक बिद्यालयहरु !

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७५/०८/१८

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पस्च्चिम) .

पशु-पंछी फर्म दर्ता सम्बन्धि,मुसिकोट नगगरपालिका पशु सेवा इकाईको अत्यन्त जरुरी सूचना !

notice

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित )

ambulance bid notice !

कृषि इकाई अन्तर्गत आ.ब. २०७५/०७६ मा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न चाहने इच्छुक कृषकहरुले प्रस्ताब पेश गर्नुहुन

संचालन गरिने कार्यक्रमहरु

सवारी साधन, मोटरसाईकल तथा एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

vehicles Equipment tender Munsikot Municipality Rukum West

Pages