२०७५/०७६

परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धमा

शिक्षक नियुक्तिको

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR) सम्बन्धि सूचना !(संशोधन सहित दोस्रो पटक)

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR)  सम्बन्धि सूचना !(संशोधन सहित)

इन्जिनियरिंग (TOR) For (DPR) Of Rrural Roads 2075

TOR for Preparation of Detailed Project Report (DPR) Of Rrural Roads Of musikot Municipality Rukum (West)

1618088530261 नम्बर डाइल गरि नगरपालिकाका सूचनाहरु थाहा पाउन सकिन्छ ।

Audio Notice Board

संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा !

संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा !

बाताबरणिय प्रभाब मुल्यांकन (EIA) DPR प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

मुसिकोट नगरपालिकाको बाताबरण प्रभाब मुल्यांकन (EIA) DPR प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी आबश्यकता सम्बन्धि सूचना !( हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी)

कर्मचारी आबश्यकता

नगर शिक्षक नियुक्तिको लिखित परिक्षा संचालन मिति, समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धमा !

परिक्षा संचालनको मिति

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR) तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना !(प्रथम पटक प्रकाशित)

मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट नगरपालिकाको लोगो Design गर्ने सम्बन्धमा

नगरपालिकाको पहिचान झल्काउने किसिमको !