सूचना तथा समाचार

बिरामी राशन बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! (दोस्रो पटक प्रकाशित )

बिरामी राशन बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !

पशु सेवा इकाई अन्तर्गत आ.ब. २०७५/०७६ मा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मासु उत्पादन र दुधमा आत्म निर्भर कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक ७ दिने म्याद थप गरिएको सूचना !

पशु सेवा इकाई अन्तर्गत आ.ब. २०७५/०७६ मा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मासु उत्पादन र दुधमा आत्म निर्भर कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक ७ दिने म्याद थप गरिएको  सूचना !

युवा क्लव गठन सम्बन्धि सुचना !

शिक्षा इकाई द्वारा

पशु सेवा इकाई अन्तर्गत आ.ब. २०७५/०७६ मा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मासु उत्पादन र दुधमा आत्म निर्भर कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !

नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धि बिज्ञापन गरिएको सूचना !

नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धि बिज्ञापन गरिएको सूचना !

बिरामी राशन बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !

बिरामी राशन बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !

आब २०७५/०७६ कार्तिक महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

abc

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा पशु बिज्ञ केन्द्र रुकुम पश्चिम द्वारा संचालन गरिने(मुसिकोट नगरपालिका) सहितका कार्यक्रमहरु को लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

पशु

मुसिकोट नगरपालिका बिद्यालय बाहिर अध्यापन तथा तालिम प्रशिक्षण कार्य सम्बन्धि सूचना !

मुसिकोट नगरपालिका बिद्यालय बाहिर अध्यापन तथा तालिम प्रशिक्षण कार्य सम्बन्धि सूचना !

दरभाउपत्र/बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

दरभाउपत्र/बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

Pages