सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिरामी राशन बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! (दोस्रो पटक प्रकाशित )

abc

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७५/०८/१८

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पस्च्चिम) .

सवारी साधन, मोटरसाईकल तथा एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

vehicles Equipment tender Munsikot Municipality Rukum West

घर भाडामा लिने सम्बन्धमा

Rent for Municipical office musikot rukum west

बाताबरणिय प्रभाब मुल्यांकन (IEE) DPR प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

मुसिकोट नगरपालिकाको बाताबरण प्रभाब मुल्यांकन (IEE DPR प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR) सम्बन्धि सूचना !(संशोधन सहित दोस्रो पटक)

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR)  सम्बन्धि सूचना !(संशोधन सहित)

इन्जिनियरिंग (TOR) For (DPR) Of Rrural Roads 2075

TOR for Preparation of Detailed Project Report (DPR) Of Rrural Roads Of musikot Municipality Rukum (West)

संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा !

संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा !

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR) तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना !(प्रथम पटक प्रकाशित)

मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट नगरपालिकाको लोगो Design गर्ने सम्बन्धमा

नगरपालिकाको पहिचान झल्काउने किसिमको !

Pages