बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR) तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना !(प्रथम पटक प्रकाशित)

मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम)

आर्थिक बर्ष :