FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

कृषि व्यावसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि ।

--

भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धमा ।

सरोकार वाला सबै मुसिकोट नगरपालिका रुकुम  पश्चिम

पुराना जिन्सि मालसामान लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०२/१४

पोषण सुधारका लागी अनुदान प्राप्त गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

सुचना प्रकाशित मिति २०८९/०२/१४

कोटेशन उपलब्ध गराइदिने बारे

WASH PLAN  बनाउने सम्बन्धि कोटेशन

रैथानी वाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सुचना

रैथानी वाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तरगत सामुहिक प्रयोगका लागी मेशनरी  औजार तथा उपरकणमा अनुदान  उपलब्ध गराउने

प्रारम्भिक योग्यता सुची प्रकाशन गरीएको सुचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सहायकस्तर पाचौँ रोजगार सहायक पद

एक वडा एक ट्रेविज निर्माण

 कार्यक्रमको संचालनको लागी निर्माण व्यवसायहरुले कोटेश्न पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

साझेदारीमा चिलिङ सेन्टर स्थापना कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना

-

रोजगार सहायक प्रारम्भिक योग्यता सुची प्रकाशन गरिएको सुचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत विज्ञापन नं०१/०७९/८० सहायकस्रत पाँचौँ

Pages