FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

२०७७/०७८

दुध उत्पादन कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति लिटर दुधमा अनुदान कार्यक्रमको आबेदन आह्वा न सम्बन्धी सूचना

-

Invitation (IIIrd) for Bids to tha supply and Delivery of Murrah Buffalo

-

10 औं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !

-

Invitation for Online Bids to Supply and Delivery Murrha Goats (IInd Publication 2077.12.27)

-

राजश्व जम्मा गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना (वडा कार्यालयहरु सबै)

-

Online bids to Construction of prefabricated office building

-

बजार क्षेत्र र सडक वरपर फोहोरमैला तथा निर्माण समाग्री ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना !!

-

शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकासको योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकासको योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा,

-

Invitation online bids for construction and upgrading mentioned three (3) roads.

-

Pages