FAQs Complain Problems

२०७६/०७७

एच.डी.पि. पाइप, मेशिन मेड ग्याभिन जाली र जस्तापाता खरिद सम्बधि बोलपत्र आह्वानको सुचना !

-

Invention for Bids for Constructions and Upgrading Roads:

-

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको आ.ब. २०७६/०७७ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार विशिष्ट जातका पशुपन्छी प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्तावना आह्वानको सुचना !

-

इन्जिनियरिंग तथा स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदको लागि कर्मचारी आबश्यकता सम्बन्धि सुचना !

-

जिल्ला कृषि बिकास कार्यक्रम मार्फत महिला सहकारी संस्था उद्यम प्रबर्धन, बिउ पुजी तथा घुम्तिकोष अनुदान तथा पकेट ब्लक सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना

-

२०७६ मंशिर १० गते बसेका नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णयहरु

-

नेपाल टेलिभिजनको प्रारम्भिक वाताबरणीय परिक्षण सम्बन्धि सुचना !

--

राष्ट्रिय औद्योगिक ब्यापार, कृषि नविनतम प्रबिधि प्रदर्शनी सम्बन्धि सुचना !

-

ब्यापार/ब्यबसाय दर्ता /नबिकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना ।

-

जिल्कृला कृषि बिकास कार्यालयको कृषि बन, कृषि पकेट क्षेत्र र नर्सरी प्रबर्धन कार्यक्रम निरन्तर र बिस्तार सम्बन्धि अनुदान कार्यक्रममा अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्नुहुन,

-

Pages